Shaip komited untuk memastikan laman web ini dikemas kini dan tepat. Sekiranya anda menemui apa-apa yang tidak betul atau ketinggalan zaman, kami amat menghargainya jika anda boleh memberitahu kami. Sila nyatakan di mana di tapak web anda membaca maklumat tersebut. Kami kemudian akan melihat perkara ini secepat mungkin. Sila hantar jawapan anda melalui e-mel ke: marketing@shaip.com.

Kami tidak bertanggungjawab ke atas kerugian akibat daripada ketidaktepatan atau ketidaklengkapan, mahupun untuk kerugian akibat daripada masalah yang disebabkan oleh atau wujud kepada penyebaran maklumat melalui internet, seperti gangguan atau gangguan. Apabila menggunakan borang web, kami berusaha untuk mengehadkan bilangan medan yang diperlukan kepada minimum. Untuk sebarang kerugian yang dialami akibat penggunaan data, nasihat atau idea yang diberikan oleh atau bagi pihak Shaip melalui laman web ini, Shaip tidak bertanggungjawab.

Penggunaan laman web dan semua komponennya (termasuk forum) adalah tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan. Penggunaan laman web ini semata-mata membayangkan pengetahuan dan penerimaan syarat penggunaan ini.

Respons dan pertanyaan privasi yang dikirimkan melalui e-mel atau menggunakan borang web akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti surat. Ini bermaksud bahawa anda dapat mengharapkan respons dari kami dalam jangka waktu 1 bulan paling lambat. Sekiranya terdapat permintaan yang rumit, kami akan memberi tahu anda dalam masa 1 bulan jika memerlukan maksimum 3 bulan.

Sebarang data peribadi yang anda berikan kepada kami dalam konteks respons atau permintaan anda untuk maklumat hanya akan digunakan mengikut kenyataan privasi kami.

Shaip hendaklah melakukan segala usaha yang munasabah untuk melindungi sistemnya daripada sebarang bentuk penggunaan yang menyalahi undang-undang. Shaip hendaklah melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk tujuan ini, dengan mengambil kira, antara lain, keadaan terkini. Walau bagaimanapun, ia tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, secara langsung dan/atau tidak langsung, yang dialami oleh pengguna laman web, yang timbul akibat penggunaan sistemnya yang menyalahi undang-undang oleh pihak ketiga.

Shaip tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang mana atau dari mana hiperpautan atau rujukan lain dibuat. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga hendaklah tertakluk kepada terma dan syarat yang berkenaan pihak ketiga tersebut.

Kakitangan kami hendaklah berusaha sedaya upaya untuk menjamin kebolehcapaian laman web kami dan untuk menambah baiknya secara berterusan. Termasuk untuk orang yang menggunakan perisian khas kerana kecacatan.

Oleh itu laman web ini dibina mengikut garis panduan AA tahap WCAG 2.1. Garis panduan ini adalah perjanjian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa mengenai kebolehaksesan, kemampanan, kebolehtukaran dan kebolehcarian tapak web.

Semua hak harta intelek terhadap kandungan di laman web ini terletak pada Shaip.

Menyalin, menyebarkan dan sebarang penggunaan lain bahan-bahan ini tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Shaip, kecuali dan hanya setakat yang dinyatakan sebaliknya dalam peraturan undang-undang mandatori (seperti hak untuk memetik), melainkan kandungan tertentu menentukan sebaliknya.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau masalah dengan akses laman web ini, jangan ragu untuk menghubungi kami.